Мобилен: 0898 388 280
Телефон: 02/ 8666760
E-mail: officeiconmedidatravel.com
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Адрес: ул. Богатица №22, София

Общи условия за организирано пътуване
1. Записване за пътуване. Обхват на договора.
1.1. Записване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване и авансово плащане.
1. 2. Договорът важи единствено по отношение на описаните услуги. Предоставянето на допълнителни услуги се извършва по отделно споразумение между страните и за тях потребителят дължи отделно заплащане. В случай, че допълнителна туристическа услуга не може да бъде осъществена поради обективни обстоятелства, туроператорът възстановява на туриста пълния размер на платената цена за нея и не дължи други обезщетения или неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга не може да доведе до отказ от страна на туриста от договора за туристическо пътуване.
1. 3. Туроператорът съобразява дейността си с изискванията на Регламент (ЕО) № 1107 от 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт. Потребителят е длъжен да уведоми туроператора при сключване на договора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в раздел IV.
2. Визи.
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид, да съдейства на Потребителя, като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.), подготвя и внася документите му в съответното посолство, срещу съответната такса за услугата. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуемите от съответното посолство документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на посолството (съответните упълномощени за целта органи и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството) съответните упълномощени за целта органи, платените от потребителя такси за издаване на визата не се възстановяват. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.
2. 3. Данни за други изискуеми от потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването, се съдържа в допълнително предоставената от туроператора информация.
2. 4. Туроператорът издава ваучер за организираното пътуване при заплащане на пълния размер на цената от страна на потребителя. Потребителят е длъжен да носи със себе си ваучера по време на пътуването.
2. 5. Туроператорът има право да анулира пътуването без да дължи неустойки или обезщетения, ако туристът не разполага с редовни документи.
2. 6. Посочените в настоящия договор и в допълнителната информация по т. 2. 3. изисквания са валидни за граждани на Република България; туристи – граждани на други държави, са длъжни сами да проверяват и изпълняват изискванията за паспортен и визов режим на страната, в която ще се осъществи пътуването. При неспазване на тези изисквания, туроператорът не носи отговорност.
З. Цени и плащане.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на Туроператора по курс продава на банката в деня на плащането.
3.2. Авансово плащане. Ако не е упоменато друго, размерът на авансовото плащане е 50% от общата цена. Потребителят внася авансовото плащане в момента на подписването на настоящия договор.
3.3. Окончателно плащане: 20 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Увеличение на цената е възможно при наличие на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора, при спазване на условията на чл. 34, ал. 2 и 3 на Закона за туризма.
3.5. Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни от
възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящия договор.
4. Права и задължения на страните:
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества Армеец, или Алианц България. или АIG, или ОРЕЛ, или QВЕ, или ДЗИ или Булстрад Лайф и други и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова за други рискове по време на пътуването, разходите за тези застраховки се поемат от потребителя.
4.2. Туроператорът има право едностранно и без предизвестие да развали настоящия договор, ако потребителят не извърши
плащанията, предвидени в настоящия договор, в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 ЗТ със застрахователна компания ЗАД „Армеец”, гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа” №2. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1 при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи (задграничен паспорт), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител).
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува и указанията на туроператора и/или неговите местни представители по време на пътуването.
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите, свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето. В случай, че лицето, на което е прехвърлено пътуването, е от противоположния пол и от това възникне необходимост от настаняване в единична стая, каквато не е предвидена в пакета, то автоматично с прехвърлянето за потребителя възниква задължение за доплащане на разликата в цената. В случай на отказ от заплащане, това се приравнява като едностранен отказ от пътуването от страна на туриста поради негова вина.
5. Отговорност на Страните:
5.1. В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на една или повече от услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници в указания срок, или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, промяна в разписанието на полетите, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения и др.
5.5. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им, като лоши метрологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, забавяне на гранични или контролни пунктове, оказване на помощ на турист, национални или религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, технически аварии, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, административни актове, издадени след подписване на договора, дефект на превозно средство и др. подобни; В тези случаи туроператорът си запазва правото да размести отделни елементи от туристическата програма или да промени същата, без да дължи неустойки или обезщетения.
5. 6. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора от страна на туриста и/или на потребителя.
5. 7. Туроператорът не носи отговорност, ако поради алкохолно или наркотично опиянение или поради хулиганско или друг вид обществено неприемливо поведение на туриста, е отказано изпълнението на част от услугите, включени в програмата или се е наложило туристът да бъде изцяло отстранен от програмата.
5. 8. Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от програмата, поръчани от туриста на място на трети лица.
5. 9. Туроператорът не носи отговорност пред туриста за съхранение на личния му багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в хотела или в превозното средство. В тези случаи екскурзоводът или друг представител на туроператора съдейства на пострадалия, като това съдействие не може да води до нарушаване на туристическата програма. Търсене на забравени или загубени вещи се извършва от туриста самостоятелно и е за негова сметка.
5. 10. Туроператорът не дължи обезщетение на турист, който се е отказал по собствено желание или по друга, независеща от туроператора причина, от част от включените в програмата услуги.
5. 11. Туроператорът не носи отговорност за консумацията на храни и напитки, които не са включени в пакета, съгласно настоящия договор, независимо дали са заплатени от туриста или от друго лице.
5. 12. Туроператорът има право преди началото на пътуването едностранно да прекрати настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че прецени, че съществува сериозен и основателен риск туристът да възприеме по време на пътуването агресивно поведение или по друг начин с поведението си да причини сериозно неудобство на останалите туристи от групата, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна. В този случай на потребителя се дължи връщане на всички платени преди прекратяване на договора суми.
5. 13. По време на пътуването туристът е длъжен да спазва законите и другите задължителни правила в приемащата държава, да уважава местните обичаи, начин на живот и обичайни правила за поведение. Туроператорът, при необходимост, ще даде на туриста допълнителни указания в тази насока.
5. 14. Туроператорът не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. под.
5. 15. Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги или прекрати едностранно и с незабавно действие настоящия договор без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай туроператорът не дължи връщане на платени от потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди, в случай, че те надхвърлят по стойност цената на туристическия пакет.
5. 16. Туристът е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора и неговите съконтрагенти. Туроператорът не носи отговорност за пропуснати трансфери, поради закъснение на туриста или за не предоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен вид на туриста. В случай, че поради изложените причини за туриста или за туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на туриста.
5. 17. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и надеждно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория, без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа или разписание на полети, не се счита за промяна на Договора.
5.17.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.
5. 17.2. В случая на т. 5.17, Потребителят може да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като има право да избира една от следните възможности:
Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;
Да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 30-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
5. 18. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Потребителят дължи следните неустойки, ако не е упоменато друго, а именно:
Срокове за анулации:
5. 18.1. при пътуване в чужбина:
а) от 60 до 45 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването
б) от 44 дни до 20 дни преди датата на пътуването – 85 % от общата стойност на пътуването
в) от 19 дни до датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването
г) в случай, че настъпи анулация в срок, различен от гореупоменатите, същата се разглежда според условията на конкретната оферта
д) Туроператорът предлага допълнителна застраховка при отказ от пътуване. С подписването на настоящия договор Потребителят декларира, че такава застраховка му е била предложена.
е) разходите по всички издадени към датата на настъпилата анулация самолетни, автобусни и други билети не подлежат на пълно или частично възстановяване.
ж) в случаите, когато резервацията е по промоция за ранни записвания – клиентът няма право на промяна на датите на пътуване, имената на пътуващите, хотелът и превозното средство. В случай на промяна, неустойката е в размер на 100% от договорната цена.
5. 18. 2. при пътуване в страната:
а) от 30 до 20 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването
б) от 19 дни до 7 дни преди датата на пътуването – 85 % от общата стойност на пътуването
в) от 6 до датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването
г) в случай, че настъпи анулация в срок, различен от гореупоменатите, същата се разглежда според условията на конкретната оферта
д) в случаите, когато резервацията е по промоция за ранни записвания – клиентът няма право на промяна на датите на пътуване, имената на пътуващите, хотелът и превозното средство. В случай на промяна, неустойката е в размер на 100% от договорната цена.
5. 18. 3. Смяна на дата или маршрут на пътуването, след сключване на договора, са възможни, единствено ако туроператорът е в състояние да промени програмата на пътуването. В този случай, потребителят дължи освен предвидената по договор неустойка, също така и анулационна такса в размер на 5% от цената на пътуването. В случаите, когато е издаден самолетен билет, се прилага и допълнителна анулационна такса, съгласно тарифите на авиокомпанията.
5. 18. 4. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка (екскурзия) през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
5. 18. 5. При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на потребителя, туроператорът има право да анулира пътуването, като развали незабавно и без предизвестие настоящия договор, както и да удържи горепосочените неустойки.
5. 18. 6. Срокът, в който потребителят може да се откаже от пътуването без да дължи неустойка, е .................
6.Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те следва да бъдат отнесени за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. При неспазване на задължението за уведомяване от страна на туриста, туроператорът не носи отговорност за некачественото предоставяне на туристическата услуга, освен в случаите, когато от други източници е получил своевременно пълна информация за възникналия проблем.
6.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него, към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването.
6.4. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище на Потребителя.
7. Ред за изменение и прекратяване на договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или прекратяване на Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора. Изменението или прекратяването може да бъде извършено със съгласие на другата страна и следва да бъде изразено в писмен анекс. В случай, че съгласие не бъде постигнато, договорът продължава действието си във вида, в който е бил сключен.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
7.4. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни са защитени съгласно ЗЗЛД, обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.
7.5. С подписването на настоящия договор Потребителят декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат използвани във връзка с изпълнението на настоящия договор.
7. 6. Потребителят е длъжен не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването да се яви лично в офиса на туроператора за получаване на задължителната, съгласно чл. 32 от Закона за туризма информация. В случай, че потребителят не се яви в посочения срок, туроператорът не носи отговорност за вреди и всякакви други неблагоприятни последици, произтекли от това, че потребителят не е информиран.

ДОГОВОР ЗА ИНДИВИДУАЛНА РЕЗЕРВАЦИЯ

Днес, ....................2015 .год., в гр................................... на основание чл. 27 – чл. 43а от Закон за туризма се подписа настоящия договор за организирано пътуване между:
1. „Медида травъл” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър с ф.д. № 11511/2007, с лиценз за ТУРОПЕРАТОР № РКК-01-05955, със седалище и адрес на управление
гр.София 1421, Лозенец, ул. Богатица № 22, офис 2 , ид.№ 175341123, телефони за контакт +3592 8 666 760 , представлявано от управителя Лора Маркова,
наричано по-долу за краткост ОРГАНИЗАТОР /ТУРОПЕРАТОР
и от друга страна
2. ............................., ЕГН.............................., л.к. № ................................., изд. на ............................................ от МВР ..............................., адрес за кореспонденция
............................................................................ и телефон за връзка ............................................, задграничен паспорт (с данни на латиница) №....................................................,
изд. на .......................................... от ................................................., валиден до ..............................., телефони за контакт..........................................................., наричан по-долу за краткост
ПОТРЕБИТЕЛ.
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага на ТУРОПЕРАТОРА, а ТУРОПЕРАТОРЪТ приема да извърши срещу заплащане на възнаграждение резервация на средство за настаняване,
съгласно условията на този договор.
1.2. В случай на писмено заяваване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя и допълнителни услуги съгласно списък и цени в Приложение 2 към този
договор.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Права и задължения на Туроператора
2.1.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да извърши в срок от 3 работни дни от подписване на този договор резервация .......................................................................................................
...................................................................................................................................съгласно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, заявени със сключването на този договор в Приложение 1.
2.1.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава след извършване на резервацията да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ копие от всички необходими документи и информация, свързани с настаняването, престоя и напускането на средството за настаняване.
2.1.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че не могат да бъдат спазени всички изисквания на последния относно средството за настаняване като в този случай предлага вариант, който е еквивалентен на категорията, определена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в Приложение 1 към този договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна има право да приеме промените или да се откаже единствено в случай, че е предложено средство за настаняване с категория по-ниска от посочената в Приложение 1 към този договор, като в случай на отказ му се дължи връщане на сумата, платена по чл. 2.2.2.
2.1.4. В случай на анулации на резервацията по причини, дължащи се на средството за настаняване или на форсмажорни обстоятелства, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава незабавно след получаване на информация за това, да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за възстановяване на заплатената от него резервационна сума, ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на възнаграждението, което е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършената услуга по резервация, нито някакви обезщетения.
2. Права и задължения на Потребителя
2.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да посочи броя лица, броя нощувки, населено място, местоположение и вид на средството за настаняване, което желае, както и всякакви други специфични изисквания, които има във връзка с резервацията (Приложение 1).
2.2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ТУРОПЕРАТОРА сумата от .....................( лв. в брой, чрез банков превод или с дебитна ) респ.кредитна карта в офиса на Медида тръвъл ЕООД.
ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да приема разплащания с налични и безналични кредитни карти VISA, MASTERCARD, DINERS, AMEX, по следния начин:
а) Депозит в размер на 30% от сумата по чл. 2.2.2 в деня на подписване на този договор или не по-късно от 2 работни дни от писменото потвърждение на резервацията
от страна на ТУРОПЕРАТОРА
б) останалите 70% се заплащат 21 работни дни преди датата на настаняване.
БАНКОВИ СМЕТКИ НА „Медида травъл” ЕООД:
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG66FINV91501016115163
BIC: FINVBGSF
в) В зависимост от изискванията за плащане на средството за настаняване сроковете за плащане могат променени според конкретния случай, а именно: ...........................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен за извърши плащанията в сроковете по настоящия договор. Промени в начина и сроковете за плащане могат да бъдат направени само с допълнително споразумение между страните. В случай на просрочено плащане с повече от 3 работни дни ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ поради неизпълнени задължения от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да не възстанови предплатения депозит на ПОТРЕБИТЕЛЯ и с настоящия договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита за писмено информиран относно сроковете и условията по договора.
III. ЦЕНИ. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА
3.1 В цената по чл. 2.2.2 от този договор са калкулирани както следва: сумата на ................................................................................. за съответния брой ...................................................
(да се посочи: лица и нощувки/полети, др.), с включено ДДС.
3.2. Цените могат да бъдат обявени в лева, евро или щатски долари. При обявени цени във валута заплащането се извършва в български лева по курса на БНБ в деня на плащането. Цените включват всички местни и туристически такси.
3.3 Цените за допълнителните услуги по Приложение 2 се заплащат в брой или по горната банкова сметка, в момента на заявяването им, освен ако друго не е уговорено
между страните.
3.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да промени договорената по чл. 2.2.1. цена само при рязка промяна в обменния курс на еврото или щатския долар към българския лев с повече от 5% (пет процента) в периода на подписване на настоящия договор до датата на отпътуването.
3.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ при значителна промяна в цената (с повече от 5%) или при друга значителна промяна в някоя от другите съществени клаузи на договора, но при всички случаи при спазване на интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, гарантирани му от чл. 35 от Закона за туризма, като в тези, изрично посочени в чл. 35 от Закона за туризма, случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право: Да приеме промените в срок от 3 работни дни след получаване на информацията за промяна, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или да се
откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение като има право да получи обратно в срок от 7 (седем) работни дни след писмения отказ внесената от него сума за пътуването. Настоящата разпоредба се прилага и в случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от другите съществени клаузи на договора.
3.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена в срок от 2 работни дни след възникване на
обстоятелствата.
IV. ОТГОВОРНОСТИ
4.1. Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от неговия агент.
4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
1. ПОТРЕБИТЕЛЯ;
2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за недопуснати от граничните власти туристи при напускане на страната или за върнати от чужди гранични власти туристи,
както и при неспазване от страна на туристите на законите на страната, която посещава, независимо дали туристът е запознат със съответните закони или не, както и за несключването на необходимите застраховки за съответната страна и пътуване. При установени подобни нарушения ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на финансови или други претенции към ТУРОПЕРАТОРА.
4.4. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора не може да надхвърли повече от 30% от цената на пътуването.
V. РЕКЛАМАЦИИ И АНУЛАЦИИ
5.1. Освен в другите случаи, посочени в този договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от резервацията и при следните условия:
а) до 22 работни дни преди датата на резервацията не дължи неустойка на ТУРОПЕРАТОРА, с изключение на случаите, в които има издадени самолетни билети като сумата на билетите не се възстановява;
б) от 20 до 15 работни дни преди датата на резервацията заплаща 10% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена;
в) от 8 до 14 работни дни преди датата на резервацията заплаща 30% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена;
г) от 3 до 7 работни дни преди датата на резервацията заплаща 70% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена;
д) от 1 до 3 работни дни преди датата на резервацията– ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща 100% неустойка на ТУРОПЕРАТОРА от общата цена.
е) по време на празници, кампании и други подобни събития ТУРОПЕРАТОРЪТ може да посочи срокове различни от горните, както следва: ............................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от резервацията в случай на внезапно заболяване или други медицински проблеми като задължително трябва да представи
на ТУРОПЕРАТОРА документ от съответното лечебно заведение, удостоверяващ невъзможността за пътуване. В подобни случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ анулира резервацията, като се старае да защити интереса на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел възможно най-ниска такса за анулация или липса на такава. Документът от лечебното заведение се изисква за представянето му пред доставчиците на ТУРОПЕРАТОРА с цел отпадане на таксите за анулация на резервацията и неустойки. Ако средството за настаняване не уважи съответния документ за отказ поради внезапно заболяване или други медицински проблеми ТУРОПЕРАТОРА има право да не възстанови цялата или неуважената част от общата сума, която е платил ПОТРЕБИТЕЛЯТ.
5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли резервацията си на трето лице , ако това е възможно и е препотвърдено от страна на ТУРОПЕРАТОРА, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице за изпълнението на настоящия договор. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва предварително да уведоми за това ТУРОПЕРАТОРА или туристическия агент в срок от 7 работни дни преди резервацията.
5.4. Рекламации относно средството за настаняване се приемат в писмен вид в срок от 7 дни след завръщането на ПОТРЕБИТЕЛЯ и при представяне на необходимите
писмени доказателства за неизпълнение или за некачествено изпълнение на услугата, като ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отговори писмено в срок до 30 работни дни от
датата на постъпване на рекламацията. ТУРОПЕРАТОРЪТ няма да приема рекламации без писмени доказателства от хотела или от друг доставчик на ТУРОПЕРАТОРА за липса на услуга или некачествена услуга.
VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящият договор, заедно с приложенията към него, е изготвен в съответствие със Закона за Туризма (посл. доп., бр. 66 от 25.07.2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) и
българското законодателство е в сила от датата на подписването му.
6.2. Посочените в договора адреси и телефони се считат за актуални и страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена. Всяка промяна на адресите за кореспонденция, телефоните и банковите сметки се съобщава на другата страна до 2 работни дни след промяната. В противен случай, всяка кореспонденция и документи ще се считат за валидно връчени.
6.3. Всички възникнали спорове се решават по споразумение между страните. В случай на непостигнато съгласие споровете между тях се решават по съдебен ред.
6.4. Всички уведомления, освен ако изрично друго не е предвидено в самия договор, както и промени по този договор се извършват само в писмен вид, в противен случай се считат за невалидни.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните.

За ТУРОПЕРАТОРА:                                                                                                       ПОТРЕБИТЕЛ:


Д  О  Г  О  В  О  Р

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НЕГО ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

съгласно разпоредбите на закона за туризма (ДВ бр.№39/12.05.2004 г.) и последвалите го изменения и допълнения


Днес, ............. 2015 год. между „Медида травъл” ЕООД, фирмено дело № 11511/2007, при Софийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, ул. Богатица№ 22, офис 2. Булстат: 175341123. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Удостоверение за регистрация № RKK-01-05955, 2007 г., на Министерство на икономиката на РБ, представлявано от УПРАВИТЕЛЯ – Лора Маркова, наричано за краткост  ТУРОПЕРАТОР , от една страна и

1.    .......................................................................................... с л.к/пасп.........................................изд. на......................................ЕГН:..................................
(Трите имена по задграничен паспорт/лична карта)

2.    ...................................................................................... с л.к/пасп........................................изд. на.......................................ЕГН:.................................
(Трите имена по задграничен паспорт/лична карта)

3.    ...................................................................................... с л.к/пасп........................................изд. на........................................ЕГН:................................
(Трите имена по задграничен паспорт/лична карта)

4.    ...................................................................................... с л.к/пасп........................................изд. на........................................ЕГН:.................................
(Трите имена по задграничен паспорт/лична карта)

Адрес: ............................................................................................... телефон......................................  e-mail:……...........……………
фирма      адрес……………...........…………………………....
данъчен №     Булстат      МОЛ……...........……………..
от друга страна, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното:

І. СТРАНА/ МАРШРУТ/ НА ПЪТУВАНЕТО:

ІІ. ОСНОВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩАТА ЦЕНА:
 • Транспорт: фирма-превозвач: .................................... седалище и адрес: .......................... № на лиценз: .....................
 • Вид транспорт
 • Дата на  тръгване    
 • Час на тръгване    
 • Начален/ краен пункт    
 • Дата/време на пристигане    
 • Дни престой    
 • Транспортно средство - категория/ година на производство №  и срок на валидност на знака за контр. преглед            
Всички обявени часове на пристигане са ориентировъчни и са в местно (на страната на пристигане) време. Възможни са закъснения поради непреодолима сила или други, независещи от туроператора обстоятелства. В тези случаи туроператорът не носи отговорност за загубено време.

III. ПОСЕЩЕНИЯ, ЕКСКУРЗИИ, ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩАТА ЦЕНА:
 • Трансфери летище-хотел-летище
 • Летищни такси
 • Хотелско настаняване:
 • Дата на настаняване    
 • Дата на отпътуване    
 • Хотел: категория, местоположение, база на изхранване, тип помещение за настняване, брой нощувки, заведения за хранене и развлечения: вид, категория, брой на храненията, вид на храненията

IV. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/ ОБЕКТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОТВЪРЖДЕНИЕ/: ..........................................

V. ПАКЕТНИ ЦЕНИ:

VI. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА:
а) Депозит 50% /размер/: ......................... Депозитът се внася в момента на сключване на договора. Потребителят се задължава да заплати остатъка до пълната цена до 30 дни от началото на пътуването.

б) Други плащания, подлежащи на препотвърждение при издаване на документите за пътуването и включени в общата цена; срок н начин на плащането им (летищни такси и други): ...................................................................
Този Договор се сключва на база информацията на Туроператора по чл. 28 от ЗТ и изискванията на чл. 29 от ЗТ и на чл. 33 от ЗТ във връзка с чл. 28(1) и чл. 32(1) на същия закон, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат. Пътуването, посочено в т. 1. може да се осъществи само, ако е набран минимален брой участници от 120 души в срок до 20.04.2012 г. Потребителят ще бъде уведомен, ако този брой не е набран. Задължителната застраховка "медицински разходи при болест и злополука" при пътуване в чужбина се сключва със застрахователна
компания Армеец. Застраховката е за срока на пътуването. Застрахователната сума е € 10 000 (десет хиляди евро) и покрива рисковете съгласно условията на застраховката. Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл. 42 ЗТ със застрахователна компания ЗАД „Армеец”, гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа” №2, ЕИК 121076907. Този Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е валиден до крайната дата на пътуването. Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от Страните.

ЗА ТУРОПЕРАТОРА                                                              ЗА ТУРАГЕНТА:                               ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
                                                                          
    
    /…………………………/                /…………………………/            /…………………………/